Skip to main content

om uw privacy te waarborgen werk ik enkel op afspraak - bel 0299-640553

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN UW HAARSPECIALIST 

Omschrijving:

1. Klant: [aspirant-] koper c.q. [aspirant-] opdrachtgever
Leverancier: de [rechts-] persoon die de aanbieding uitbrengt, de opdracht accepteert, de diensten verricht
en/of de bestelling uitlevert aan de klant.
Product: haarwerken, daaronder begrepen bestanddelen, materialen en hulpstoffen ten behoeve van
haarwerken, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming, alsmede de diensten die de leverancier levert
met betrekking tot de haarwerken, in het bijzonder reparaties en verandering aan haarwerken.
Toepasselijkheid:

2. De voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met betrekking tot de producten [daaronder
begrepen aanbiedingen, prijsopgaven/offertes, orderbevestigingen, facturen en huur of lease
overeenkomsten] tussen enderzijds de leverancier die deze voorwaarden hanteert en anderzijds haar
klanten, voorzover partijen hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk afwijken.
Aanbieding en aanvaarding:

3. Alle door de leverancier in aanbiedingen vermelde prijzen en voorwaarden zijn vrijblijvend en alle
aanbiedingen vervallen automatisch na verloop van 30 dagen, tenzij door de leverancier uitdrukkelijk
anders is aangegeven.

4. Een overeenkomst tussen de leverancier en de klant wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer
door de of op aangeven van de klant een opdracht formulier is ingevuld en dit door beide partijen is
ondertekend, dan wel indien er op het moment dat de leverancier een anderszins door de klant
gegeven opdracht aan de klant bevestigt.
Prijzen:

5. Alle prijzen zijn incl. BTW, tenzij anders vermeld. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren
kunnen door de leverancier worden doorberekend, in welk geval de klant gerechtigd is de
overeenkomst te ontbinden.

6. In geval van prijsverhoging ten gevolge van kostprijsverhogende maatregelen van overheidswege,
daaronder begrepen verhoging van B.T.W. percentage, zal de klant niet gerechtigd zijn de
overeenkomst te ontbinden.
Annulering:

7. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van haarwerk, is zowel de klant als de
leverancier gerechtigd de overeenkomst binnen 3 werkdagen na de totstandkoming van de
overeenkomst en/of het verstrekken van de opdracht, schriftelijk te annuleren. De klant zal hetgeen
hij reeds daarop betaald heeft, terug betaald krijgen, behoudens de door leverancier gemaakte
kosten.

8. Indien de klant de overeenkomst niet na 3 dagen, maar binnen 10 dagen na totstandkoming van de
overeenkomst annuleert, is hij aan de leverancier een vast bedrag verschuldigd ten bedrage van de
helft van het bedrag dat de klant bij volledige uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn
geweest, met een minimum van € 450,- of het volledige bedrag van de overeenkomst indien dit lager
ligt dan € 450,-

9. Annulering na 10 dagen na het verstrekken van de opdracht is niet mogelijk. De klant is dan gehouden
tot betaling van de volledige overeengekomen prijs.
Leveringstermijn:

10. Tenzij anders overeengekomen zijn leveringstermijnen streeftermijnen. De levertijd [daaronder ook
begrepen de tijd benodigd voor reparatie en/of vervanging] gaat in op de dag van totstandkoming van
de overeenkomst en zal, behoudens afwijkende aanduiding, ongeveer 16 weken bedragen.

11. Indien, ongeacht door welke omstandigheden, de levering niet of niet naar behoren binnen een
termijn van 16 weken geschied, zal de leverancier nogmaals 16 weken gegund worden, om als nog
deugdelijk te leveren. [Mocht de klant hierdoor onverhoopt in een probleemsituatie komen, dan zal
de leverancier zorg dragen voor een kosteloze tussenoplossing]

12. Na verloop van de verlengde leveringstermijn, als bedoeld in het vorige artikel, is de klant gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden, echter zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding
gehouden zal zijn.

13. Indien een opdracht als spoedorder wordt genoteerd, zal worden getracht de levertijd te verkorten. Er
wordt daarbij echter geen enkele garantie verstrekt dat de opdracht daadwerkelijk op kortere termijn
dan de normale levertijd kan worden uitgevoerd. In dat geval zal annulering ongeacht de termijn
waarbinnen zulks geschiedt, niet mogelijk zijn.

Betaling:

14. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient 40% van de overeengekomen prijs bij sluiting van de
overeenkomst te worden voldaan, terwijl betaling van [het restant van] de volledige prijs dient te
geschieden bij aflevering. In beide gevallen zal een bewijs van betaling worden verstrekt.

15. In geval van niet tijdige betaling is de klant automatisch in gebreke. De klant is in dat geval naast de
hoofdsom aan de leverancier de wettelijke rente verschuldigd over het niet betaalde gedeelte van de
hoofdsom en de kosten van invordering, vanaf de vervaldag tot de dag waarop wordt betaald.

16. Buiten het verschuldigde bedrag dient de klant alle kosten te vergoeden die de leverancier maakt in
verband met de wanbetaling van de klant en het alsnog verkrijgen van betaling, waaronder zowel de
volledige gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de volledige kosten
van rechtskundige bijstand, in of buiten rechte.

17. De buitengerechtelijke incassokosten zullen minimaal gesteld worden op de 15% [excl. BTW] van de
het door de klant aan de leverancier verschuldigde, terwijl de kosten bovendien minimaal € 50,- zullen
bedragen.

Reclame:

18. De klant is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij aflevering te inspecteren. Kleine
afwijkingen in kleur of model, van ondergeschikt belang, kunnen geen aanleiding vormen tot niet acceptatie of reclame.

19. Indien de klant het product persoonlijk in ontvangst neemt en behoudt, wordt hij geacht te hebben
ingestemd met het model, de kleur, de haardichtheid en de haarlengte van de goederen, zodat hij op
die gronden niet achteraf kan reclameren.

20. Met betrekking tot gebreken van technische aard of in geval van andere wijzen van levering dien de
klant zichtbare gebreken binnen een termijn van 10 dagen persoonlijk aan de leverancier te melden,
na ommekomst van genoemde termijn is reclame niet meer mogelijk.

21. Onzichtbare gebreken, die de klant niet bij inspectie had kunnen ontdekken dienen, bij eventuele
ontdekking door de klant, in het belang van de klant direct persoonlijk aan de leverancier gemeld te
worden. Echter wanneer de klant persoonlijk melden aan de leverancier aanwijsbaar achterwege laat
vervalt ieder recht op reclame.

22. Bij gegrond bevinding van de reclame zal de leverancier trachten de klacht te verhelpen en heeft de
leverancier de keuze het product, na overleg met de klant, te repareren of te vervangen, met
inachtneming van de daarvoor geldende levertijd.

Garantie

23. De leverancier garandeert de deugdelijkheid van de materialen en constructie van de producten
gedurende 3 maanden na aflevering, Europees onbehandeld haar heeft een garantie
termijn van 6 maanden. In geval van gerechtvaardigd beroep op de garantie is de
leverancier slechts gehouden tot kosteloze vervanging of herstel van het product of een onderdeel
ervan, met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke levertijden aan de leverancier.

24. Iedere garantie vervalt bij gebruik van het product in strijd met de gebruiksvoorschriften, die aan de
klant bij het aangaan van de overeenkomst of de aflevering zijn verstrekt en/of vermeld, tenzij er geen
enkel verband kan hebben bestaan tussen het geconstateerde gebrek en de wijze waarop het product
is gebruikt en/of behandeld.

Eigendomsvoorbehoud:

25. De leverancier blijft, totdat de klant volledig aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de
leverancier heeft voldaan, eigenaar van al hetgeen door hem aan de klant is geleverd.Aansprakelijkheid:
26. De leverancier is, behoudens opzet of grove schuld of handelen in strijd met hetegen op grond van
behoorlijk vakmanschap verwacht mag worden, niet aansprakelijk voor enige schade en/of allergische
reacties ten gevolge van geleverde producten, te lijden door de klant en/of derden.
27. De aansprakelijkheid van de leverancier blijft beperkt tot vervanging of reparatie van het product of
terugbetaling van het door de klant reeds betaalde bedrag.

Overmacht:

28. Onder overmacht wordt verstaan van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheden, die
de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen.

29. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is de
leverancier gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst
voor ten hoogte een periode gelijk aan de leveringstermijn op te schorten, hetzij de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden
zal zijn.

Ontbinding:

30. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige
met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien twijfelachtig is of de klant in
staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede in geval van
faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van de klant is de leverancier gerechtigd
om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elke
overeenkomst op te schorten en/of de nakoming daarvan door de klant te vorderen, hetzij deze
geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden
zal zijn en onverminderd hetgeen de leverancier rechtens toekomt.

Geheimhouding:

31. Het is de leverancier en de klant niet toegestaan aan derden mededelingen te doen omtrent hetgeen
hem bekend is ten aanzien van de andere partij, voor zover dat een vertrouwelijk karakter daarvan
had moeten begrijpen, waaronder in ieder geval begrepen zijn de door de leverancier gebruikte
materialen en methoden, één en ander behoudens informatieverstrekking in rechte of aan door beide
partijen erkende geschillencommissie, alsmede aan de leverancier/fabrikant van de leverancier ten
behoeve van de productie of reparatie.

Toepasselijkheid recht en geschillen:

32. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden
beheerst door het Nederlands recht.

33. Alle geschillen, welke tussen leverancier en de klant zouden kunnen ontstaan, zullen [onverlet
andersluidende regels van dwingend recht] worden berecht door de bevoegde rechter van de
vestigingsplaats van de leverancier, terwijl de leverancier daarnaast gerechtigd is om de klant te
dagvaarden voor de bevoegde rechter van diens woonplaats.

34. De klant kan er voor kiezen met uitsluiting van de rechter, een geschil tussen de leverancier en de
klant ontrent de prestatie van de leverancier ter beoordeling voor te leggen aan een door beide
partijen erkende geschillencommissie,bijvoorbeeld de Stichting Geschillencommissies voor
Consumentenzaken te Den Haag (SGC), middels een procedure die genoemde klachtencommissie
hanteert. Een geschil wordt pas geacht te bestaan indien de leverancier in de gelegenheid gesteld is
om de klacht weg te nemen, maar dit niet heeft gedaan.

De uitspraak van SGC is voor zowel de klant
als de leverancier in dat geval bindend. ANKO staat garant voor de nakoming van de bindende
adviezen voor haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de
verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien
bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in
kracht van gewijsde is gegaan.